loading
تست های چسبندگی رنگ و پوشش
14 آذر 2016

تست های چسبندگی رنگ و پوشش

تست چسبندگی رنگ
در صنایع رنگ و پوشش، تست چسبندگی رنگ اغلب برای تعیین رنگ  و یا پوشش هایی که  به درستی در بسترهای که پایبند به آن هستند اعمال می شوند استفاده می شود. سه روش برای اندازه گیری مقاومت رنگ ها و پوشش وجود دارد: cross-cut test, و   scrape adhesionو  pull-off test

Scrapeadhesiontest :
آزمون ضایعات چسبندگی  یا ((scrape adhesiontest جهت اندازه گیری تعیین چسبندگی پوشش های آلی که به سطوح صاف و صفحه تخت اعمال شده است استفاده می گردد. این تست جهت  دادن رأی نسبی برای تعدادی از پانل های پوشش داده شده نشان تفاوت قابل توجهی در چسبندگی مفید است. مواد در حال آزمایش در ضخامت یکنواخت به پانل های مسطح، عمدتا نوعی از ورق فلز اعمال می شود. هنگامی که مواد خشک شده اند چسبندگی با فشار دادن پانل تحت یک قلم گرد که با افزایش مقدار وزن تا پوشش از سطح بستر حذف لود تعیین می شود
Pull-off test :
در این تست حداقل تنش کششی مورد نیاز جهت جدا یا پاره شدن پوشش از روی سطح با فشار اوردن عمود بر بستر اندازه گیری می شود. به این صورت که  دستگاه تست به صورت تراز و عمود بر سطح قرار می گیرد  و به طور  ثابت و منظم بر روی سطح ضربه و خراش ایجاد می کند و اندازه گیری می شود و  در حین  بارگذاری و نیروی اعمال به  تدریج افزایش می یابد تا زمانی که یک پلاگین پوشش جدا شود سپس مقدار نیروی اعمال شده جهت کنده شدن پوشش اندازه گیری می شود.
تست اریب بریدن یا Cross-cut Test :

 Cross-cut Test یک روش برای تعیین مقاومت رنگ ها و پوشش با استفاده از یک ابزار برای برش به صورت یک  الگوی مشبک است.

با این روش می توان ازمون چسبندگی رن را در سریع ترین زمان انجام داد . در هنگام تست یک سیستم چند کت، تعیین مقاومت در برابر جداسازی لایه های متفاوت از یکدیگر می تواند انجام شود.

این تست دو روش شرح داده شده است که  مشخصات آن در ASTM  موجود می باشد.
روش آزمون A (( X-cut :

در این روش یک برش  X  از طریق یک ابزار نوک تیز بر روی سطح بستر ایجاد می شود سپس نوار تست  را با استفاده از یک مداد پاک کن بر روی منطقه  برش به صورت صاف می چسبانند. پس از این کار نوار  با کشیدن به سرعت بیش از خود را با زاویه 180 درجه برداشته  می شود . چسبندگی در مقیاس 0 تا 5 ارزیابی  می شود.
روش آزمون B :

در این الگویی بطور متقاطع و به صورت هاشور زدن از طریق  به روی بستر ایجاد می شود.  پوشش های جدا شده توسط مسواک  با یک برس نرم برداشته می شود سپس نوار حساس به فشار  با استفاده از یک مداد پاک کن بر منطقه  برش به صورت صاف چسبیده می شود .سپس نوار با کشیدن با  سرعت با زاویه 180 درجه برداشته  می شود . چسبندگی در مقیاس 0 تا 5 ارزیابی شده است.

روش B  مناسب برای پوشش های ضخیم تر از 5 میل می باشد.