loading
استاندارد سوئدی سندبلاست
11 اردیبهشت 2019

استاندارد سوئدی سندبلاست

درجه تمیزی

درجات زنگ زدگی در استانداردهای مختلف به صورت کاملاً متفاوت ذکر شده است واین درحالی است که استاندارد ISO 8501   برای سطوح فولادی 4 درجه زنگ زدگی را که با حروف C, B, A   و D تعریف و تعیین نموده است، به صورت زیر معرفی مینماید

A  ) سطح فولادی که عمدتاً بالایه اکسیدی چسبیده حاصل ازنورد پوشیده شده،اما زنگ زدگی آن،در صورت وجود بسیاراندک میباشد.

B  ) سطح فولادی   که شروع به زنگ زدگی کرده ودر نتیجه آن، لایه اکسیدی حاصل از نورد شروع به ورآمدن و ورقه ای شدن نموده است.

C  ) سطوح فولادی   که لایه اکسیدی حاصل از نورد روی آنها در اثر زنگ زدگی کاملاً از بین رفته ویا اینکه قابل جدا شدن ازسطح میباشد،اما برروی آنها حفره هایی جزئی ایجاد شده که با چشم غیر مسلح نیز قابل دیدن میباشد.

D  ) سطوح فولادی که لایه اکسیدی حاصل ازنورد روی آنها دراثر زنگ زدگی کاملاً از بین رفته وحفره های گسترده بر روی آنها که با چشم غیر مسلح قابل رویت میباشد، وجود دارد.

درجات تمیزی سطح بعد از انجام بلاستینگ : (پاشش ساینده با هوا)

در رابطه با سطوح آماده سازی شده،چهار مؤسسه استاندارد شناخته شده به نامهای انجمن ملی مهندسی خوردگی(NACE  )،انجمن پوششهای حفاظتی(SSPC  )،استاندارد سوئدی(SiS  )،استاندارد بریتانیایی(BS  ) تقسیم بندی واحدی از سطوح تمیز شده دارند.این تقسیم بندی بر روشهای مکانیکی استوار است.

برای تعیین درجه تمیزی سطح،غالباً از تعاریف وکدگذاری خاصی استفاده میشودکه در استاندارد های مختلف،میتوان مفاهیم نسبتاً یکسانی را پیدا کرد.متداولترین   روشهای درجه بندی پاکی وتمیزی سطح،درجات ارائه شده در استاندارد سوئدی شماره SIS 055900    تحت عنوان SA      1  ،SA 2  ،SA 2  ½   و SA 3 میباشند که در ذیل به طور مختصر تشریح میگردند.

الف). بلاستینگ سبک یا برس زنی : SA 1

(Brush off / Light Blast Cleaning  )

در این درجه،سطح فلزاز زنگ ورنگهای کهنه پاک شده وهمچنین عاری از روغن،گریس،آلودگی وگرد وغبار میشود وبلاستینگ سبک انجام میگیرد. در این مورد پوسته های اکسیدی چسبنده،زنگ ورنگهای چسبیده به سطح باقی میماند ومیزان آلودگی در سطح بیش از   50%   میباشد.

ب ) بلاستینگ تجاری : SA 2

(Commercial Blast cleaning  )

در این درجه حدود 60% زنگ ورنگهای کهنه پاک شده ونهایتاً سطح با فشار هوا یا ایجاد مکش،تمیز میگردد.رنگ سطح،خاکستری تیره به نظر میرسد.این روش برای محیط های معتدل واستفاده از پرایمرهای باز دارنده مناسب است.

ج). بلاستینگ تا حد نزدیک فلز سفید : SA  2 1/2

(Near-White Metal Blast Cleaning)

در این درجه از تمیز کاری سطح،حدود 95% از رنگ وزنگ های کهنه ومواد زائد،پاک گشته وبلاستینگ به طور کامل ودقیق صورت گرفته است و صرفاً  5% آلودگیها روی سطح باقی مانده است طوریکه سایه ای روشن روی سطح فلز دیده میشود وسطح، خاکستری روشن به نظر میرسد. این میزان ،حداقل میزان قابل قبول آماده سازی سطح برای سرویسهای مغروق در آب است.

د).بلاستیگ تا حد فلز سفید : SA 3

(White Metal Cleaning)

تمام آلودگیها(روغن،گریس) ومواد زائد وزنگ ها از روی سطح پاک وبلاستینگ صد در صد انجام شده است. رنگ سطح سفید براق به طور یک دست وخالص نمایان میگردد،نظر به اینکه هزینه انجام شده این روش زیاد میباشد، فقط برای شرایط بسیار خورنده که هزینه زیاد توجیه پذیر است به کار میرود.