loading
پروژه ها
صفحه 1

در حال بارگذاری 5 رکورد بعدی

سندبلاست و رنگ خط لوله 20 اینچ
سندبلاست و رنگ خط لوله 20 اینچ
خطوط لوله نفت و گاز
سندبلاست و رنگ خط لوله 16 اینچ
سندبلاست و رنگ خط لوله 16 اینچ
خطوط لوله نفت و گاز
سندبلاست و رنگ طرح تعویض خط لوله 30 اینچ اهواز
سندبلاست و رنگ طرح تعویض خط لوله 30 اینچ اهواز
خطوط لوله نفت و گاز
سندبلاست و رنگ خط لوله 24 اینچ روگذر و پایه ها
سندبلاست و رنگ خط لوله 24 اینچ روگذر و پایه ها
خطوط لوله نفت و گاز
سندبلاست و رنگ لوله 42 اینچ
سندبلاست و رنگ لوله 42 اینچ
خطوط لوله نفت و گاز

در حال بارگذاری 5 رکورد بعدی